Itämaisen tanssin opettajakoulutus

Opettajakoulutuksen sisältö

päivitettiin 6.6.2012

Koulutusohjelman rakenne

  1. Opetuskäytännöt
  2. Itämaisen tanssin kulttuurin ja tanssin tuntemus, tanssityylit ja terminologia
  3. Arabimusiikki ja rytmit
  4. Tanssijan lihashuolto
  5. Opetusnäyttö

Osa koulutusohjelman osioista edellyttää osallistumista lähiopetuskursseille ja tentteihin, osan voi suorittaa monella vaihtoehtoisella tavalla etäopiskeluna.

Pakolliset lähiopetuskurssit ja tentit:

1. Opetuskäytännöt

Masrah ry. Seitsemän Hunnun Tanssi ry.
Opetuskäytännöt toteutetaan neljän tunnin seminaareina, joita opiskelijan tuolee suorittaa vähintään kolme. Opetuskäytännön kurssit tulee suorittaa vähintään puolen vuoden aikana, yläaikarajaa ei ole. Suositus on, että opetuskäytännöt ovat eri kouluttajien ohjaamia, mutta kokonaisuuden tulee sisältää vähintään kahden eri kouluttajan opetuskäytännöt. Opetuskäytännöt toteutetaan kolmen tunnin seminaareina, joita opiskelijan tuolee suorittaa vähintään viisi. Opetuskäytännön kurssit tulee suorittaa vähintään puolen vuoden aikana, yläaikarajaa ei ole. Suositus on, että opetuskäytännöt ovat eri kouluttajien ohjaamia, mutta kokonaisuuden tulee sisältää vähintään kolmen eri kouluttajan opetuskäytännöt.
Säännöllinen harjoittelu jonkun Masrahin nimeämän kouluttajan viikkotunneilla koko koulutuksen ajan. Tunneilla tulee käydä syys- ja kevätkausina joko vähintään kerran viikossa tai 5 tuntia kuukaudessa. Tämä edellyttää opetuksesta vastaavan opettajan antamaa lukukausittaista kirjallista palautetta. Palaute on maksullinen, hinnasta sovitaan opiskelijan ja opettajan kesken.

Opetuskäytännöissä eri opettajat esittelevät opetustyyliään ja käyvät läpi esim. alkeiskurssilaisille opettamiaan liikkeitä ja perusasioita. Tämän jälkeen seuraa osio, jossa he siirtyvät tarkastelemaan koulutettavien osaamista valitsemallaan tavalla. Saatat joutua miettimään ja opettamaan toisille pienen alkeiskurssisarjan, seuraamaan opettajan valitsemia tanssisarjoja, improvisoimaan jne. Opetuskäytännnön kurssilla opettaja jakaa omaa käsitystään opettamisesta, opettajuudesta ja keinoista oppimisen edistämiseen.

Opiskelija saa jokaisen seminaarin lopuksi henkilökohtaisen palautteen tanssitekniikastaan tai demon erityisaiheesta. Palautteen arviointi on ”hyväksytty” tai ”uusittava”.

Osio hyväksytään kokonaan suoritetuksi, kun opiskelijan oma tanssitekniikka on kunnossa, ja hän on antanut kirjallisen raportin, jossa hän kokoaa oppimansa opetuskäytännöistä. Raportissa on hyvä myös vertailla eri opettajien erilaisia opetuskäytäntöjä seminaarien, viikkotuntien ja mahdollisen oman kokemuksenkin pohjalta. Raportissa opiskelija kuvaa omaa oppimistaan muilta saatujen ja itse kerättyjen kokemusten pohjalta. Raportti palautetaan opettajakoulutusvastaavalle.

2. Itämaisen kulttuurin ja tanssin tuntemus
(tanssityylit ja -terminologia)

a) Itämaisen kulttuurin tuntemus

Opiskelija laatii kaksi arabi- ja/tai islamilaista kulttuuria käsittelevää kirjallisuustyötä, joista toinen laajempi on yleisaiheinen (esim. jotain itämaisen kulttuurin osaa käsittelevästä yleisteoksesta) ja toinen suppeampi erityisaiheinen (esim. kaunokirjallisuudesta, joka kuvaa yleisaiheisessa työssä käsiteltyä kulttuurin osa-aluetta). Suppeamman voi korvata esim. arabian kielen 1 opintoviikon laajuisilla opinnoilla.

b) Itämaisen tanssin tuntemus

tanssityylitentti tai muu näyttö tanssintuntemuksesta (kirjallisuustyö, videokooste, dokumentoitu koreografia tms.)

Aiheista järjestetään tarpeen mukaan koulutusta, mm. tanssityylien esittelykurssi. Tyylituntemustaan on syytä lisätä myös osallistumalla mahdollisimman monille kansantanssikursseille. Opiskelija voi käyttää tietolähteinä lehtiä, kirjoja, elokuvia, videoita, henkilöiden haastatteluja ym.

Kirjallisten töiden työsuunnitelmat on hyvä esitellä Tuija Rinteelle tai Saara Soikkelille, jotta työt eivät paisu liian laajoiksi. Kirjallisia töitä on mahdollista tehdä myös parityönä.

3. Arabimusiikki ja rytmit

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia itämaisessa tanssissa käytettävän musiikin rytmejä, osaa tuottaa niitä itse ja tuntee rytmien tanssillisen käytön.

Arabimusiikin tuntemukseen sisältyy lyhyt musiikin historia ja tyypilliset soittimet sekä kuuluisien muusikoiden, laulajien ja teosten esittelyä.

Rytmitenttiin voi valmistautua osallistumalla kahteen rytmikurssiin, jotka kumpikin ovat kestoltaan kaksi tuntia. Rytmikursseilla opetellaan tavallisimmat rytmit.

Rytmitentti koostuu rytmien tunnistamisesta, rytmien tuottamisesta ja tanssillisesta käyttämisestä. Opiskelijan tulee suorittaa rytmitentti hyväksytysti.

4. Tanssijan lihashuolto ja oppiminen

Seminaarissa perehdytään myös itämaiseen tanssiin liikuntamuotona, opiskellaan lihasten ja tukielimistön toimintaa tanssissa sekä harjoitellaan menetelmiä lihashuoltoon.

Lisäksi osion tavoitteena on perehtyä tanssin oppimisen ja opettamisen teorioihin, tunnistaa ryhmäytymisen vaiheet ja nähdä ryhmässä toteutuva vuorovaikutus oppimisen edistäjänä.

Opiskelija osallistuu kolmen tunnin seminaariin ja suorittaa opettajan antamat kirjalliset tehtävät hyväksytysti. Osion kouluttaja on Hannele Lindgren. Seminaarin jälkeen opiskelija ilmoittautuu tenttiin sähköpostitse kouluttajalle, joka lähettää tehtävät palautusohjeineen.

5. Itämaisen tanssin perusopintojen näyttökoe

Opiskelija voi ilmoittautua näyttökokeeseen, kun hän hallitsee itämaisen tanssin perusteet hyvin ja osaa opettaa itämaista tanssia.

Ennen näyttökoetta opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki muut osiot. Myös opiskelijan tanssitekniikka on oltava hyväksytty opetuskäytäntödemojen yhteydessä. Portfolion tulee olla valmiina.

Näyttökokeessa opiskelija ohjaa tanssiryhmää arvioivien kouluttajien ohjeiden mukaan. Näyttökokeen arviointiin osallistuu kolme opettajakoulutustyöryhmän jäsentä.

[tähän lisätään vielä lyhyt esittely arviointikriteereistä, tarkemmat saatavilla verkkopalvelun kautta rekisteröityneille]

Näyttökoemaksut ja muut hinnat

Itämaisen tanssin perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa todistuksen.

 

Itämaisen tanssin opettajakoulutus

Masrah ry. www.masrah.fi            Seitsemän Hunnun Tanssi ry. www.7ht.fi

© Masrah ry. ja Seitsemän Hunnun Tanssi ry. 2012–2018       sivuston toteutus © Inka Vilén 2012–2018